Microsoft Wireless Charger - Seadme hooldamine

background image

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.

Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.

Kasutage laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Ebaõige kasutamine või ühildumatute laadijate kasutamine

võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Ärge proovige laadida seadet, mille akupesa on saanud kahjustada, rikutud või avatud või mis ei ühildu Qi-ga.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.

Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet kahjustada.

Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida

kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.

Ärge avage seadet.

Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.

Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui seadme töös esineb häireid,

pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii

aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Kõiki seadme materjale saab kasutada

energia tootmise toormena. Teavet toodete ringlussevõtu kohta leiate aadressilt www.microsoft.com/mobile/

recycle.
Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad

elektri- ja elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate

kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt või veebilehelt www.microsoft.com/mobile/support. Keskkonna-alast lisateavet

leiate veebilehelt www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.