עזרה Microsoft Wireless Charger

background image

ךירדמ

שמתשמל

ןעטמ

יטוחלא

DT-904

הסריג

2.0

HE

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

3

תודוא

רזיבא

הרשעהה

ךלש

4

םישקמ

םיקלחו

5

תניעט

ןופלטה

6