Microsoft Wireless Charger - Autorių teisės ir kita informacija

background image

Autorių teisės ir kita informacija

Atitikimo deklaracija

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis DT-904 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB

reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.microsoft.com/

mobile/declaration-of-conformity.
Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją. Šiame

prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių

įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.
Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo,

patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl

galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Microsoft Mobile“

pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.
Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima

atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar

netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.
Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio

raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu.

„Microsoft Mobile” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus

gaminius.
FCC/„Industry Canada“ pareiškimas
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojant taikomos dvi

sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat

tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Daugiau informacijos rasite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/

rf-faqs.html. Be aiškaus „Microsoft Mobile“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės juo

naudotis.
Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams

taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų

trikdžių, naudojant buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama

ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių.

Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma

pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu toliau aprašomų būdų.

Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.

Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.

Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

PASTABA: FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas. Ši įranga neviršija nekontroliuojamai aplinkai nustatytų FCC

spinduliuotės poveikio ribų. Šis siųstuvas negali veikti vienoje vietoje arba kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft

Mobile is under license.
The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

© 2015 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

11