Microsoft Wireless Charger - Ierīces apkope

background image

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa

elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek saslapināta, ļaujiet tai izžūt.

Izmantojiet lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai nesaderīgu lādētāju izmantošana var

izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju.

Nemēģiniet lādēt ierīci, kurai ir bojāts, salauzts vai atvērts akumulatora korpuss, vai ierīci, kas nav saderīga ar Qi.

Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.

Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci.

Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums,

kas to bojā.

Neatveriet ierīci.

Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu

pārkāpumu.

Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.

Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to

tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.
Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas

punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu.

Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Informāciju par izstrādājumu pārstrādāšanu skatiet

vietnē www.microsoft.com/mobile/recycle.
Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda,

ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi.

Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai

pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiet vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai

skatiet vietni www.microsoft.com/mobile/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē

www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.