Microsoft Wireless Charger - Copyright och annan information

background image

Copyright och annan information

Överensstämmelse med krav och bestämmelser

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten DT-904 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns

publicerad på www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.
Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet

kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder.

Spridning i strid mot lag är förbjuden.
Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier

av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens

allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet

eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet

när som helst utan föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under

inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst

andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.
Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina

produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i

detta dokument utan föregående meddelande.
FCC/Industry Canada-meddelande
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard.

Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och

2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till

transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar och modifikationer som inte

uttryckligen tillåts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.
Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av

FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen

genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med

instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen

garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-

mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda

störningen på ett eller flera av följande sätt:

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.

Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en

okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft

Mobile is under license.
The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

11